უცხო ენის სერტიფიკატით კრედიტების ჩათვლა თსუ-ში

თსუ-ში ჩაბარების შემდეგ უმეტესობა  გადის უცხო ენას.  თუმცა თუ ჩვენ გვაქვს ენის დამადასტურებელი ცოდნის სერტიფიკატი მაშინ შესაძლებელია რომ ამ სერტიფიკატის საფუძველზე გასავლელი უცხო ენა ჩაგვეთვალოს კრედიტად.

ამისათვის წერთ განცხადებას სტუდენთა მომსახურების ცენტრში და ვუტოვებთ  ჩვენი სერტიფიკატის ასლს.

ჩვენს ბაზაში ინგლისურის საგნები ჩაგვეთვლება, ქულები კი იმის მიხედვით დაგვეწერება თუ რამდენი ქულა გვაქვს მიღებული ჩვენს ტესტში

სერტიფიკატით უცხო ენის ჩათვლა ან გაუმჯობესება შეიძლება იმის მერეც რაც უკვე გაიარეთ საგნები, თუმცა ეს დამოკიდებულია სერტიფიკატში მიღებულ შეფასებაზე.

აღიარდება შემდეგი საერთაშორისო სერტიფიკატები ინგლისურენოვანი: TOEFL, IELTS, FCE.. სხვებზე დასაზუსტებელია თუ კონკრეტულად რომელი 

… და ასევე გერმანული საერთაშორისო სერტიფიკატიც..  დასაზუსტებელია თუ კონკრეტულად რომელი